เรียน อาจารย์และนักเรียนทุกท่าน

 

                ตามที่โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (NETGEN2) ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านไอทีให้กับกลุ่ม ครู และนักเรียน ในประเทศไทย ให้มีพื้นฐานความรู้ด้านไอซีทีให้เทียบเท่านานอารยประเทศ โดยนำมาตรฐานด้านไอทีที่เป็นมาตรฐานสากลเข้ามาใช้ในโครงการนั้น ขณะนี้ทางโครงการฯ ขออนุญาติปิดการดำเนินการอบรม และจัดประเมินผลนักเรียนไว้ ณ ที่นี้ และพร้อมกันนี้ทางโครงการฯ กำลังดำเนินการประมวลผลคะแนนของครู และนักเรียน โดยใช้สัดส่วนของคะแนนรวม แยกหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ ACA Certificate, MOS Certificate และ IC3 Certificate เพื่อดำเนินการมอบรางวัล และปิดโครงการ เป็นลำดับต่อไป

                ดังนั้น ทางโครงการจะดำเนินการเรียนเชิญ และแจ้งรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมกำหนดการของพิธีปิดให้กับครู และนักเรียน ที่ทางโครงการฯจะเชิญเข้าร่วมงานเป็นลำดับถัดไป 

 

                หมายเหตุ:              1. การมอบรางวัลสำหรับกลุ่มครู จะให้สำหรับครูที่ได้ดำเนินการครบทุกกระบวนการเท่านั้น

                                                2. ผู้ที่ได้รับรางวัล จำเป็นต้องเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และมารับด้วยตนเองเท่านั้น (ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิมอบให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานเท่านั้น)

                                                3. (ร่าง) กำหนดการของพิธีมอบรางวัล และพิธีปิด คือ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

 

                ขอแสดงความนับถือ

                คณะทำงานโครงการ NETGEN2

สำหรับอาจารย์

http://aritedu.com/netgen2

สำหรับนักเรียน 20000 คน

http://aritedu.com/netgen2/20000

สำหรับนักเรียน 5000 คน

http://aritedu.com/netgen2/5000

ทางโครงการขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือเป็นอย่างสูง

กำหนดการสอบโครงการ NETGEN ประจำเดือนสิงหาคม 2557_part 2 

กำหนดการสอบโครงการ NETGEN ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557    

กำหนดการสอบโครงการ NETGEN ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557  กรุงเทพ ฯ 

ดาวโหลดภาพถ่ายโครงการ NETGEN 2   ได้ที่นี่   


Skip รายละเอียดโครงการSkip วัตถุประสงค์การสอบSkip หัวข้อการอบรม (outline)